RODO

Klauzula Informacyjna RODO
Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

 

Co to jest RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Celem RODO jest zapewnienie bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie
do istniejących zagrożeń i form ich przetwarzania. Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych.
Dokładamy starań, aby ilość zbieranych od Państwa danych osobowych była adekwatna do celu przetwarzania, a sam proces przebiegał zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty przy jednoczesnym zapewnieniu integralności i poufność Państwa danych.

Informacja dla osób kontaktowych po stronie kontrahentów lub upoważnionych przez takie podmioty do reprezentowania ich przed Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, dokłada starań aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza jako administrator. W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, przekazuje niezbędne informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w momencie zbierania tych danych.
Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, dokładają także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.
Realizując powyższe obowiązki informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
a. Listownie pod adresem: Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój
b. Mailowo pod adresem: zku@rabka.pl
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iodo@pc-consulting.com.pl, telefonicznie pod numerem 606487587 lub pisemnie, pod adresem: Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój z dopiskiem IODO, z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osób kontaktowych, pełnomocników lub innych osób działających w imieniu kontrahenta będą przetwarzane w celach:
a. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonania Umowy, w szczególności dla celów identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, w tym osób wskazanych do kontaktu, pełnomocników, osób mających dostęp do informacji poufnych w Zakładach Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju lub innych osób działających w imieniu podmiotu – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia Umowy, ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania Umowy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów i bezpieczeństwa informacji poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – w celu wykonania obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. analitycznych i statystycznych – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, a w odniesieniu do pełnomocników także PESEL lub numer dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), a także inne dane w zakresie przekazanym przez podmiot w imieniu którego działa dana osoba (np. znajdujące się na dokumencie pełnomocnictwa).
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE/EOG).
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, a podmiotem, który przekazał dane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane administrator dostarcza kopię danych podlegających przetwarzaniu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Osobie, której dotyczą dane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentantów, pełnomocników lub innych osób wskazywanych jako osoby upoważnione do dokonywania określonych czynności są udostępnione Zakładom Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój przez podmioty wskazujące te osoby jako osoby kontaktowe lub upoważnione do działania w ich mieniu.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego przepisów o rachunkowości oraz przepisów Ksh – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahentów;
5. w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Stronami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
6. w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań promujących prowadzoną przez Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój działalność;
7. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania;
8. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
1. podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją zawartych przez nas umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
2. podmiotom, którym udostępniamy dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz;
3. na podstawie zawieranych umów, np. bankom w zakresie realizacji płatności;
4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest do niezbędne celem:
• wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;
• wypełnienia ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciw w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych;
2. sprostowania danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych
4. przenoszenia danych, obejmujące prawo do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby wobec Państwa zapadać jakiekolwiek decyzje lub miałyby być powodowane inne skutki prawne.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Natomiast, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.