Podstawa Prawna

Zakłady Komunalne Spółka z o.o. działają na podstawie następujących dokumentów:

Umowa Spółki -Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny z dnia 02 września 1992 r. Rep.A nr 4295/92, sporządzony przed notariuszem Czesławem Szynalikiem w Kancelarii Notarialnej 
w Mszanie Dolnej przy ul. Fabrycznej 6.

Podstawowymi aktami prawa ogólnego, regulującymi działalności Zakładów Komunalnych
Spółka z o.o. są:

Kodeks Spółek Handlowych,

Ustawa o gospodarce komunalnej,

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

Ustawa o rachunkowości,

Inne przepisy prawne mające wpływ na działalność Zakładu oraz wprowadzające niektóre procedury postępowania to m.in.:

Prawo ochrony środowiska,

Prawo budowlane, 

Prawo zamówień publicznych, 

Uchwały Rady Miasta, 

Zarządzenia Burmistrza Rabki Zdroju, 

Program gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Rabka-Zdrój, 

Zezwolenia - na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki na terenie innych gmin,